Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng và từng gói thiết kế